Dĺžka doručenia

Objednaný tovar predávajúci expeduje v čo najkratšom možnom čase od potvrdenia objednávky v závislosti od aktuálnej dostupnosti objednaného tovaru a podľa svojich prevádzkových možností.

Predávajúci obvykle expeduje objednaný tovar do 1-5 pracovných dní, maximálne do 30 kalendárnych dní. V prípade, že lehota na dodanie tovaru prekročí 30 kalendárnych dní, Predávajúci o tejto skutočnosti upovedomí Kupujúceho emailom alebo telefonicky a informuje ho o predĺžení dodacej lehoty.

Kupujúcemu vzniká nárok na odstúpenie od zmluvy, ak objednaný tovar nebol dodaný ani v tejto predĺženej dodacej lehote. Predávajúci je povinný vrátiť do 14-tich dní kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak táto už bola zo strany Kupujúceho uhradená.

V prípade, že Predávajúci nemôže, alebo nie je schopný vôbec dodať objednaný tovar, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho emailom alebo telefonicky a dohodnúť sa s ním na náhradnom plnení, ktoré môže spočívať:

  1. v dodaní náhradného tovaru, ktorý je vlastnosťami podobný pôvodne objednanému tovaru
  2. vo vrátení kúpnej ceny na účet Kupujúceho, ak táto už bola Kupujúcim uhradená

V deň odoslania objednávky je Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom emailu alebo SMS správy na telefónne číslo, ktoré uviedol v objednávke.

Tovar je zasielaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako svoju dodaciu adresu. Osobný odber v sídle Predávajúceho nie je možný.

Kupujúci je kuriérskou službou informovaný o termíne dodania objednávky. Ak Kupujúcemu tento termín nevyhovuje, náhradný termín doručenia si dohodne priamo s kuriérskou spoločnosťou.

Ak sa Kupujúci v avizovaný deň dodania tovaru nenachádza na určenej adrese a nie je ho možné zastihnúť ani telefonicky na čísle, ktoré uviedol v objednávke, pričom o plánovanom doručení, ako aj o možnosti zvolenia náhradného termínu doručenia bol informovaný prostredníctvom SMS správy odoslanou kuriérskou spoločnosťou, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorú týmto konaním spôsobil predávajúcemu.

Náklady na opätovné doručenie tovaru Kupujúcemu hradí Kupujúci.

Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, v ktorom je tovar zabalený a podpísať doklad o prevzatí tovaru. V prípade, že Kupujúci zistí pri preberaní tovaru, že obal je poškodený, je povinný spísať s kuriérskou spoločnosťou zápisnicu o zistených poškodeniach a následne informovať o tejto skutočnosti aj Predávajúceho.

Predávajúci nie je povinný uznať neskoršiu reklamáciu, ak kupujúci prevezme tovar aj napriek poškodenému obalu. Za poškodený obal sa považuje viditeľne poškodená a/alebo otvorená obálka / balík.

Za poškodenie tovaru počas prepravy je zodpovedná kuriérska služba.

Kupujúci je povinný po prebratí tovaru skontrolovať, či sa dodaný tovar zhoduje s objednávkou typovo aj kvalitatívne a či nie je poškodený prepravou aj napriek tomu, že obal neobsahuje žiadne viditeľné znaky poškodenia.

Ak Kupujúci zistí akékoľvek nezrovnalosti, je povinný o tom bez zbytočného odkladu informovať Predávajúceho emailom na adrese eshop@prehozynapostel.sk alebo telefonicky na čísle 0919 174 300.