Obchodné podmienky

ČLÁNOK I: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP") upravujú práva a povinnosti spoločnosti DOMTEX s. r. o., Štefaniková 3794, 085 01 Bardejov, IČO: 52007359, IČ DPH: SK2120859642, DIČ:2120859642, zapísaná v ORSR dňa 18.10.2018, Vložka číslo: 37155/P v Prešove (ďalej len „Predávajúci") a kupujúceho (ďalej len „Kupujúci") pri kúpe tovaru ponúkaného Predávajúcim prostredníctvom eshopu na internetovej stránke prehozynapostel.sk. OP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom eshopu. 

Kontaktné údaje:

Adresa: Štefaniková 3794, 085 01 Bardejov, Slovenská republika

IČO:52007359

DIČ: 2120859642

IČ DPH: SK2120859642

IBAN: SK82 7500 0000 0040 2652 3860

tel.: 0919 174 300

e-mail: eshop@prehozynapostel.sk

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove so sídlom Solivarská 1

Spoločnosť zapísaná dňa 18.10.2018, Vložka číslo 37155/P

 

ČLÁNOK II: OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov Kupujúcim.

Tieto sú:

a) meno a priezvisko (resp. obchodné meno) Kupujúceho

b) dodacia a/alebo fakturačná adresa

c) IČO, DIČ, IČ DPH v prípade právnických osôb

d) aktuálny kontakt (emailová adresa, telefónne číslo)

e) Identifikátor tovaru (môže ísť o názov, alebo kód tovaru)

f) Množstvo objednávaného tovaru

Ak objednávka nebude obsahovať niektorý z vyššie požadovaných údajov, Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho za účelom ich doplnenia.

Objednávka vytvorená v eshope a odoslaná Kupujúcim sa až do potvrdenia Predávajúcim považuje za návrh kúpnej zmluvy, ktorý je záväzný. Za potvrdenie objednávky Predávajúcim sa považuje odoslanie notifikačného emailu so súhrnom objednávky, ktorý obsahuje výpis objednaného tovaru, sumu určenú na úhradu a identifikačné údaje Kupujúceho. Predávajúci nezaručuje doručenie notifikačného emailu do priečinka doručených správ. Kupujúci je povinný skontrolovať aj iné priečinky svojho adresára, napríklad spam.

V prípade, že Kupujúci zistí v notifikačnom emaili nezrovnalosti v objednávke, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomiť Predávajúceho prostredníctvom emailu eshop@prehozynapostel.sk, alebo telefonicky na čísle 0919 174 300.

Prijatím objednávky a zaslaním notifikačného emailu došlo medzi Predávajúcim a Kupujúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy, z ktorej vyplývajú pre obe strany tieto záväzky:

 1. dodať Kupujúcemu tovar v dohodnutej cene, kvalite a množstve
 2. dodať Kupujúcemu tovar na dohodnuté miesto dodania v dohodnutom termíne
 3. záväzok Kupujúceho prevziať tovar
 4. záväzok Kupujúceho zaplatiť dohodnutú sumu dohodnutým spôsobom

Kupujúci súhlasí s povinnosťou zaplatiť sumu za objednaný tovar a svoj súhlas potvrdzuje pri odosielaní objednávky, ktorú odošle tlačidlom “objednať s povinnosťou platby”.

Akákoľvek zmena objednávky po jej potvrdení Predávajúcim je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho.

Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dohodnutého termínu dodania tovaru, či za iné škody, ktoré spôsobil Kupujúci nesprávnym, alebo neúplným uvedením všetkých požadovaných údajov pri vytváraní objednávky.

 

ČLÁNOK III: DODACIE PODMIENKY

Objednaný tovar predávajúci expeduje v čo najkratšom možnom čase od potvrdenia objednávky v závislosti od aktuálnej dostupnosti objednaného tovaru a podľa svojich prevádzkových možností.

Predávajúci obvykle expeduje objednaný tovar do 1-5 pracovných dní, maximálne do 30 kalendárnych dní. V prípade, že lehota na dodanie tovaru prekročí 30 kalendárnych dní, Predávajúci o tejto skutočnosti upovedomí Kupujúceho emailom alebo telefonicky a informuje ho o predĺžení dodacej lehoty.

Kupujúcemu vzniká nárok na odstúpenie od zmluvy, ak objednaný tovar nebol dodaný ani v tejto predĺženej dodacej lehote. Predávajúci je povinný vrátiť do 14-tich dní kúpnu cenu na účet Kupujúceho, ak táto už bola zo strany Kupujúceho uhradená.

V prípade, že Predávajúci nemôže, alebo nie je schopný vôbec dodať objednaný tovar, je povinný o tom bezodkladne informovať Kupujúceho emailom alebo telefonicky a dohodnúť sa s ním na náhradnom plnení, ktoré môže spočívať:

 1. v dodaní náhradného tovaru, ktorý je vlastnosťami podobný pôvodne objednanému tovaru
 2. vo vrátení kúpnej ceny na účet Kupujúceho, ak táto už bola Kupujúcim uhradená

V deň odoslania objednávky je Kupujúci o tejto skutočnosti informovaný prostredníctvom emailu alebo SMS správy na telefónne číslo, ktoré uviedol v objednávke.

Tovar je zasielaný prostredníctvom kuriérskej služby na adresu, ktorú Kupujúci uviedol v objednávke ako svoju dodaciu adresu. Osobný odber v sídle Predávajúceho nie je možný.

Kupujúci je kuriérskou službou informovaný o termíne dodania objednávky. Ak Kupujúcemu tento termín nevyhovuje, náhradný termín doručenia si dohodne priamo s kuriérskou spoločnosťou.

Ak sa Kupujúci v avizovaný deň dodania tovaru nenachádza na určenej adrese a nie je ho možné zastihnúť ani telefonicky na čísle, ktoré uviedol v objednávke, pričom o plánovanom doručení, ako aj o možnosti zvolenia náhradného termínu doručenia bol informovaný prostredníctvom SMS správy odoslanou kuriérskou spoločnosťou, Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorú týmto konaním spôsobil predávajúcemu.

Náklady na opätovné doručenie tovaru Kupujúcemu hradí Kupujúci.

Kupujúcemu sa odporúča pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť obalu, v ktorom je tovar zabalený a podpísať doklad o prevzatí tovaru. V prípade, že Kupujúci zistí pri preberaní tovaru, že obal je poškodený, odporúčame spísať s kuriérskou spoločnosťou zápisnicu o zistených poškodeniach a následne informovať o tejto skutočnosti aj Predávajúceho.

Za poškodenie tovaru počas prepravy je zodpovedná kuriérska služba.

Kupujúci by si mal po prebratí tovaru skontrolovať, či sa dodaný tovar zhoduje s objednávkou typovo aj kvalitatívne a či nie je poškodený prepravou aj napriek tomu, že obal neobsahuje žiadne viditeľné znaky poškodenia.

Ak Kupujúci zistí akékoľvek nezrovnalosti, je potrebné aby o tom bez zbytočného odkladu informoval Predávajúceho emailom na adrese eshop@prehozynapostel.sk alebo telefonicky na čísle 0919 174 300.

Upozorňujeme, že každý počítač zobrazuje farbu produktov odlišne na základe individuálnych nastavení.

 

ČLÁNOK IV: CENOVÉ PODMIENKY

Kúpna cena jednotlivých tovarov je vždy zobrazená v eshope prehozynapostel.sk vedľa konkrétneho tovaru. Cena je vždy uvedená vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť cenu ponúkaného tovaru, pričom ceny vstupujú do platnosti okamihom ich zverejnenia v eshope prehozynapostel.sk.

Pre Kupujúceho je záväzná len cena, ktorá platila v okamihu odoslania objednávky. Zníženie pôvodnej ceny po odoslaní objednávky neoprávňuje Kupujúceho žiadať vrátenie rozdielu a zvýšenie pôvodnej ceny po prijatí objednávky neoprávňuje Predávajúceho žiadať o doplatenie rozdielu.

Cena tovaru, ktorá je uvedená v objednávke je záväzná aj pre účely prípadnej budúcej reklamácie.

 

ČLÁNOK V: POŠTOVNÉ A BALNÉ

Dodanie tovaru zákazníkovi zabezpečujeme prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Bežná doba doručenia tovaru kuriérom je 1 až 2 pracovné dni.

K cene za tovar sa pripočítava aj cena za poštovné.

- pri platbe cez elektronické bankovníctvo (platba na účet, platba kartou) je cena poštovného 4,20 €
- pri platbe na dobierku sa cena poštovného navyšuje o poplatok 1,40 €. Konečná cenu poštovného tak je 5,60 €.
Predávajúci môže výšku poštovného kedykoľvek upraviť. Pre Kupujúceho je záväzná výška poštovného, ktorá bola platná v okamihu odoslania objednávky.

 

ČLÁNOK VI: PLATOBNÉ PODMIENKY

Predávajúci ponúka pri objednávkach v eshope prehozynapostel.sk niekoľko možnosti k úhrade platby.


- Platba dobierkou: V tomto prípade sa kupujúci zaväzuje uhradiť celú sumu pri preberaní tovaru kuriérskej spoločnosti.
- Platba kartou: suma za objednávku bude zaplatená online pomocou Vašej platobnej karty.
- Platba prevodom na účet


Pri reklamácii alebo pri odstúpení od zmluvy, pokiaľ už bola suma uhradená, si predávajúci vyhradzuje právo vrátiť túto čiastku kupujúcemu iba prevodom na účet a to maximálne do 14 dní od uznania reklamácie, resp. od odstúpenia od zmluvy.

 

ČLÁNOK VII: STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu, najneskôr do 14 dní od prevzatia tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť Kupujúcemu objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 1. ak sa už tovar nevyrába
 2. ak tovar nie je momentálne dostupný a Predávajúci nie je schopný garantovať, že bude opäť v blízkej dobe dostupný
 3. ak sa z technických príčin v systéme vytvorí objednávka na nedostupný tovar
 4. ak objednávku nie je možné potvrdiť pre chybne uvedené kontaktné údaje Kupujúceho

V prípade, že nastane niektorá zo situácií uvedených v bode a, b, c je Predávajúci povinný bezodkladne kontaktovať Kupujúceho a navrhnúť mu ďalší postup na vyriešenie tohto problému.

Kupujúci má právo nesúhlasiť s navrhovanými alternatívnymi riešeniami a má právo odstúpiť od zmluvy.

Ak v týchto prípadoch došlo k uhradeniu objednávky Kupujúcim, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť prijatú sumu naspäť na účet Kupujúceho, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

 

ČLÁNOK VIII: ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť späť uhradenú sumu za tovar Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. 

Náklady spojené s vrátením tovaru Predávajúcemu znáša Kupujúci.

Pri špecifických produktoch, ktoré sú vyrábané na základe požiadaviek a potrieb zákazníka, ako napríklad závesy na mieru, nie je možné túto objednávku zrušiť. Tovar je vyrábaný až po vytvorení objednávky presne podľa potrieb konkrétneho zákazníka. Zákazník je o tejto skutočnosti informovaný vopred. 

Výmena tovaru za nový

Kupujúci má právo do 14 dní od doručenia požadovať výmenu tovaru. Predávajúci sa zaväzuje

 1. zabezpečiť Kupujúcemu náhradný tovar v zmysle požiadaviek Kupujúceho
 2. vrátiť uhradenú sumu Kupujúcemu, ak náhradný tovar nie je Predávajúci schopný zabezpečiť

Lehota na dodanie náhradného tovaru je rovnaká, ako pri objednávke nového tovaru.

Predávajúci sa zaväzuje vrátiť späť uhradenú sumu za tovar Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy, aj pri výmene tovaru za nový, musí tovar spĺňať nasledovné kritéria:

 1. tovar musí byť zaslaný s faktúrou
 2. tovar musí mať všetky štítky, s ktorými bol doručený
 3. tovar musí byť v originálnom a nepoškodenom obale
 4. tovar nesmie byť nosený, praný, žehlený
 5. tovar nesmie javiť známky opotrebovania nad rámec vyskúšania
 6. pre zjednoušenie procesu Vás žiadame o vyplnenie tohto formulára

 

Predávajúci neprevezme zásielku od Kupujúceho, ak ju Kupujúci zaslal na dobierku.

ADRESA PRE VRÁTENIE TOVARU

DOMTEX s. r. o.

Duklianska 21

085 01 Bardejov

Slovenská republika

 

ČLÁNOK IX: REKLAMÁCIA TOVARU

1. Odoslaním objednávky Predávajúcemu Kupujúci potvrdzuje a berie na vedomie, že sa s reklamačným poriadkom Predávajúceho oboznámil v plnom rozsahu a súhlasí s ním. Okamihom odoslania elektronickej objednávky Predávajúcemu sa Reklamačný poriadok stáva pre Kupujúceho záväzným. Reklamačný poriadok je verejne dostupný na prehozynapostel.sk.

2. Kontrola tovaru pri prevzatí

Pri prevzatí tovaru sa Kupujúcemu odporúča skontrolovať nepoškodenosť obalu, v ktorom je dodaný tovar zabalený. Ak sa pri prevzatí tovaru zistí, že obal je poškodený, Kupujúci má možnosť priamo na mieste so zamestnancom kuriérskej spoločnosti, ktorá tovar doručila, spísať zápisnicu o zistených škodách. Kupujúci by mal súčasne o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Predávajúceho.

Zásielka prelepená ochrannou páskou Predávajúceho sa považuje za nepoškodenú, neotvorenú a originálnu. Ak je ochranná páska Predávajúceho pri preberaní tovaru poškodená, prípadne ak Kupujúci pri preberaní tovaru zistí ďalšie poškodenie balenia alebo neoprávnené otvorenie zásielky, nie je povinný takúto zásielku prevziať. Na mieste by však mal spísať so zamestnancom kuriérskej spoločnosti zápisnicu, v ktorej bude uvedený dôvod, prečo k prevzatiu zásielky nedošlo.

Ak Kupujúci tovar prevezme a až následne zistí, že tovar je neúplný alebo inak poškodený prepravou, pričom toto poškodenie nebolo viditeľné na vonkajšom obale tovaru alebo ochrannej páske Predávajúceho má kupujúci právo uplatniť reklamáciu u Predávajúceho.

Kupujúci môže uplatniť svoju reklamáciu na adrese:

DOMTEX s. r. o.

Duklianska 21

085 01 Bardejov

Slovenská republika

Kupujúci sa pri uplatnení reklamácie nemôže domáhať okamžitého vybavenia reklamácie u Predávajúceho, ktorá bude vybavená reklamačným oddelením Predávajúceho v zákonom stanovenej lehote a v súlade s týmto Reklamačným poriadkom.

3. Kupujúcemu sa pri vybavení reklamácie odporúča vyplniť reklamačný formulár, ktorý je dostupný na prehozynapostel.sk.

V tomto formulári je potrebné uviesť nasledujúce údaje:

a) Identifikácia Kupujúceho, t.j. obchodné meno/meno a priezvisko,

b) Číslo elektronickej objednávky,

c) Popis vád tovaru

d) Názov a číslo bankového účtu Kupujúceho, názov a kód banky, v ktorej je účet vedený

e) Dátum

f) Podpis Kupujúceho, ak zasiela vyplnený formulár prostredníctvom pošty.

  

V prípade nesprávne alebo neúplne vyplneného formuláru alebo ak k reklamačnému formuláru nie je priložená faktúra, Predávajúci vyzve Kupujúceho na doplnenie/opravu chýbajúcich/nesprávnych údajov alebo na priloženie chýbajúcich dokladov.

V prípade, že Kupujúci nereaguje na telefonickú alebo emailovú výzvu Predávajúceho, Predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavovaní reklamácie a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho naspäť Kupujúcemu na adresu uvedenú vo Formulári.

V prípade, že Kupujúci nezašle spolu s reklamačným formulárom a faktúrou aj tovar, ktorého sa reklamácia týka, Predávajúci má právo nepokračovať v reklamačnom konaní, a to až do okamihu doručenia tovaru, ktorého sa reklamácia týka. Ak ani po opakovaných výzvach Predávajúceho Kupujúci nedoručí tovar určený na reklamáciu, má sa za to, že Kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.

4. Záručné podmienky a záručná doba

Záručná doba na dodaný tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, v ktorom bol tovar odovzdaný Kupujúcemu. Reklamácia musí byť zo strany Kupujúceho uplatnená do uplynutia záručnej doby. Uplynutím tejto doby zaniká nárok Kupujúceho na uplatnenie reklamácie.

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u Predávajúceho a ktorý bol zaplatený. Kupujúci by mal vo formulári čo najpresnejšie popísať dôvody reklamácie, t.j. vady tovaru, pre ktoré objednaný tovar reklamuje.

Za vadu tovaru sa nepovažuje vada, ktorá vznikla počas trvania záručnej doby v dôsledku opotrebenia tovaru, nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Súčasťou každého dodaného tovaru je faktúra (doklad o kúpe tovaru). Faktúra slúži ako záručný doklad. Kupujúci je povinný k vyplnenému formuláru vždy priložiť aj faktúru. Nepriložením faktúry zaniká Kupujúcemu nárok na uplatnenie reklamácie. Kupujúci nemá nárok na uplatnenie reklamácie ani v prípade vád, o ktorých v čase odoslania objednávky vedel, resp. bol informovaný Predávajúcim.

Predávajúci je povinný prijať a vybaviť každú reklamáciu, ak boli zo strany Kupujúceho splnené podmienky pre uplatnenie reklamácie.

Predávajúci môže ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. reklamovaný tovar opraví a vráti Kupujúcemu,
 2. vymení vadný tovar za nový,
 3. vráti kúpnu cenu Kupujúcemu,
 4. vyplatí Kupujúcemu primeranú zľavu z ceny tovaru,
 5. reklamáciu Kupujúceho zamietne.

Spôsob vybavenia reklamácie určí Predávajúci po dohode s Kupujúcim. Reklamačné konanie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. V opačnom prípade má Kupujúci právo požadovať výmenu tovaru alebo má právo odstúpiť od zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej kúpnej ceny.

O výsledku reklamačného konania informuje Predávajúci Kupujúceho zaslaním emailu na emailovú adresu Kupujúceho.

5. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť reklamačný poriadok.

Zmeny a/alebo doplnky tohto reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na prehozynapostel.sk.

 

ČLÁNOK X: OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
  Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť DOMTEX s. r. o., Štefaniková 3794, 08501 Bardejov, Slovenská republika, identifikačné číslo: 52007359 (ďalej len "správca").
  Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: DOMTEX s. r. o., Štefaniková 3794, 08501 Bardejov, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty eshop@prehozynapostel.sk. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov
 2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov, obchodných oznámení, tovaru a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 4. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy:
  • EVici webdesign s.r.o. - prevádzkovateľ eshopového systému Upgates,
  • Websupport, s.r.o. - registrácia domeny, spracovanie emailových schránok
  • Heureka Group a.s. - spracovanie emailového dotazníka spokojnosti
  • Favi online s.r.o - spracovanie údajov zákazníckej spokojnosti
  • Facebook Inc - správca online reklamných kampaní
  • Google LLC - prevadzkovateľ služieb: Google Adwords, Google analytics, 
  • INTELIMAIL s. r. o. - odosielanie a spracovanie e-mailových

 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovanie, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov
  2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emailu eshop@prehozynapostel.sk
  3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

ČLÁNOK XI: ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

 1. V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“).
  Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .
 2. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať:
  1. meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
  2. presné označenie Predávajúceho,
  3. úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
  4. označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha,
  5. dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný,
  6. vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 
Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho bepon.sk a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.

 

ČLÁNOK XII: ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

 
Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
 
Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

Posledná aktualizácia dňa 27.05.2024